Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem är en förening för alla fritidshem som har barn från waldorfskolor. FSWFs främsta mål är att vara en mötesplats och forum för sina medlemmar.

Föreningen arbetar utifrån Rudolf Steiners pedagogiska tankar och skall vara en inspirationskälla till fortbildning och utbildning av verksamma medarbetare på fritids- och eftermiddagshemmen. Som medlem bidrar man till att föreningen kan verka för att waldorfpedagogiken utvecklas inom fritidshemmen.

Föreningen anordnar seminarier där olika fritidshem turas om att vara värd. Medarbetarna på fritidshemmen träffas och utbyter erfarenheter. Deltagarna får möjligheten att se nya skolor/fritidshem och få inblick i hur verksamheterna fungerar. Även föredrag om frågor som berör yrket, samt konstnärliga och praktiska övningar, ingår i programmet.

FSWF har under många år ordnat sommarkurser som erbjuder en längre fortbildning för de medarbetare vars verksamheter är medlemmar. Genom att teori integreras med konst och hantverk öppnas nya perspektiv på yrkesrollen och synen på barns utveckling. Kurserna ger möjlighet till att sätta sig in i den idétradition och de praktiska erfarenheter som finns inom waldorfpedagogiken idag.

Våren 2013 skickade FSWF ut en enkät till waldorfskolornas fritidshem. Svaren visar på en stor personalomsättning på många fritidshem och att de nyanställda ofta saknar erfarenhet när det gäller arbetet som waldorffritidspedagog. I denna situation blir medarbetarnas kunskaper och kompetens extra viktiga för att säkerställa och utveckla verksamhetens kvalité. Deltagande i FSWFs kurser/seminarier har – enligt svaren på enkäten – visat sig vara det främsta sättet på vilket personalen på fritidshemmen har fyllt behovet av fortbildning.

Bli medlem!

Medlemsavgiften betalas av fritidshemmets huvudman läsårsvis på hösten i samband med terminstart. Avgiften beräknas på total bruttolönesumma för fritidsmedarbetare innevarande läsår, dock lägst 1000:- och högst 6000:-.

Ansök om medlemskap genom att ta kontakt med Olle Andersson tel. 011 164854 ollea@comhem.se eller använd medlemsavgiftsavin på föreningens hemsida www.waldorffritids.se Klicka på Bli medlem så finns den längst ner.


Ur ”Konferenser med lärarna ur den fria Waldorfskolan i Stuttgart 1919”, R. Steiner:

”Det inrättades ett eftermiddagshem vid skolan i vilket lärarna omväxlande jobbade en dag var. Frågan ställdes vad man kunde göra med barnen i ett eftermiddagshem.
Dr. Steiner: -”Där skall barnen umgås, roas. De kan spela spel, teater kan de också spela, sina läxor kan de också göra. Man skall vara som ett barn själv, få barnen att skratta. I eftermiddagshemmen bör de göra annat än i skolan. Barnen skall känna att de vuxna finns där när de behöver något. Av speciellt värde är det när barnen berättar om sina upplevelser. Man måste intressera sig för detta. Det är hälsosamt för barnen att få prata av sig. Att få arbeta med lera är också bra.”