Om Waldorfskolefederationen

Verksamhetsområden

En huvuduppgift för federationen är att påverka utvecklingen av waldorfpedagogikens frihetsrum i samhället. Federationen bidrar också till att bevaka de enskilda skolornas rättigheter på det kommunala planet på mångfaldigt sätt. Det är skolorna som är medlemmar, och de representerar sig i federationskonferensen, med oftast två representanter, som utses av resp kollegium. Federationens verkställande organ är AU (arbetsutskottet/styrelsen), som arbetar på konferensens uppdrag och är ansvarigt inför medlemsskolorna. AU består f.n. av sex personer, av vilka två arbetar deltid på federationens sekretariat. De är skolornas serviceorgan på de mest skiftande områden. En uppgift är att vara nya skolinitiativ och skolgrundningar behjälpliga. Federationens sekretariat kan ge råd om hur man organiserar sig som waldorfskola, assistera vid förhandlingar med myndigheter osv.

Skolverket

Med de nya skollagarna har stora förändringar inträtt, som få överblickar. Tidigare var gränsen mellan fria eller ”alternativa” skolor och det offentliga skolväsendet skarp, och waldorfskolorna behandlades som något marginellt eller t.o.m. utanförstående. Nu är det annorlunda. I valfrihetens och självstyrandets tidevarv skall alla skolor vara individuella och jämbördiga. Riksdagen stiftar lagar men deras inverkan på verkligheten måste utvärderas: ”Blev det valfrihet? Är det för dyrt? Lär sig waldorfelever lika mycket som den allmänna skolans elever?” etc. Skolverket sköter detta arbete åt regeringen. Federationen blir här ett viktigt kontakt- och förhandlingsorgan som har en starkare position än de enskilda waldorfskolorna var för sig.

Riksdag och departement

Det kommer också en strid ström av utredningar, propositioner, betänkanden och lagändringar. Dessa processer kan påverkas, och det tillhör också uppgifterna för federationen att hålla kontakt med de olika partiernas företrädare här. Ett exempel: Ett genom åratal upparbetat kontaktnät i Riksdagens Utbildningsutskott visade sig våren 1993 vara värdefullt, då bidragsnivån kunde räddas på 85 %. Det var mycket nära, att den skulle sänkas till 70-75 %. 1995 sänktes bidragsnivån till 75 % i alla fall, och åt detta kunde inget göras. Federationen kunde dock råda utbildningsutskottet om att betänka skillnader för fristående och kommunala skolor beträffande kompensation för moms, pensioner m m. Vi stred också för att ersättningar för s k extraåtaganden skulle säkras i lag. Dessa villkor kom till slut också med i lagen för fristående skolor. Det hindrar dock inte att friskolor i landet fortfarande får betraktas som styvmoderligt behandlade, i synnerhet på det regionala planet och i landsortskommunerna där många mindre skolor för en hård kamp för sin överlevnad.

Fackliga frågor, Europa, lärarutbildning m m

Andra angelägna uppgifter för Federationen är frågan om anställningsförhållanden i skolorna. Detta sker i samarbete med Huvudmannaförbundet och Medarbetarförbundet, vilka är arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationer för antroposofiskt orienterade verksamheter. Det är inte alldeles enkelt mot bakgrund av en strävan till att utjämna skillnaderna mellan givare och tagare i detta sammanhang. Waldorfskolefederationen verkar även inom ”European Council”. En stor uppgift här är hjälp till skolinitiativ i öststaterna. Federationen har som särskild uppgift att hjälpa de baltiska staterna. Seminarier med anknytningar till olika skolämnen ordnas för waldorfelever i hela Europa, likaså internationella konserter m m. Självklart är också samarbete med Rudolf Steinerhögskolans lärarutbildningar en viktig uppgift.

Information

Den mest omfattande uppgiften är dock information om allt detta till skolor, seminarier och andra organ inom den egna rörelsen samt till myndigheter, media och organisationer. Detta förverkligar federationen genom olika media: Waldorfskolornas kursplaner presenteras i skriften En väg till frihet som federationen ansvarar för. Den har blivit ett officiellt dokument som är av grundläggande betydelse exempelvis vid inspektioner av skolverket och kommunerna.

Tidskriften På Väg som sedan ett tiotal år ges ut av federationen.

Genom denna hemsida.

Ett större arbete med en fylligare läroplan som beskriver waldorfskolornas pedagogik och dess bakgrund.