Läsårsbrev, vägledning och exempel

Vägledning och Råd

–     Läsårsbrev

 

Bakgrund

Läsårsbrev har traditionellt sett varit de svenska waldorfskolornas sätt att beskriva och bedöma den enskilda elevens prestationer under det gångna skolåret. Ofta har läsårsbrevet både beskrivit vad undervisningen innehållit, hur eleven arbetat och vad som är viktigt att tänka på för att komma vidare. Läsårsbrevet har delats ut vid skolårets slut, i de lägre klasserna ställt till vårdnadshavarna och i de högre till eleven själv.

I samband med att Sverige fått en ny läroplan och en ny skollag har förutsättningarna förändrats. Waldorfskolorna har fått ett undantag vad gäller betyg: man behöver bara sätta bokstavsbetyg efter avslutad kurs i klass 9. Skriftliga omdömen ska däremot skrivas i de klasser betyg inte ges och delas ut i samband med utvecklingssamtal en gång om året.

Detta har lett till en osäkerhet kring vad som egentligen krävs av skolorna och hur man ska slippa en alltför tung dokumentationsbörda.

Frågeställningarna har handlat om det faktum att elever i klass 6–8 i en waldorfskola inte får bokstavsbetyg och att det därmed finns en risk för att bedömningen av elevens kunskap inte blir tydlig om inte någon form av dokumentation ges.

Syfte

Dessa råd är framtagna för att waldorfskolor i Sverige ska ha en gemensam hållning och policy samtidigt som den enskilda skolan ska ha en frihet att utforma läsårsbreven på ett sätt som passar den egna verksamheten.

De är tänkta som en vägledning kring hur skolorna och den enskilda läraren kan tänka kring och arbeta med läsårsbreven på ett sätt som uppfyller skollagens och läroplanens krav och som samtidigt ger utrymme för waldorfskolornas önskan att rikta en personlig tanke från undervisande lärare till varje elev.

Skriftliga omdömen och Individuell utvecklingsplan IUP

Skriftliga omdömen ska ges i alla klasser där inte betyg sätts. För waldorfskolorna innebär det alltså klass 1-8. Omdömet ska tydligt visa om eleven uppfyller kunskapskraven enligt Lgr11, har bristfälliga kunskaper eller når över kraven. En kort kommentar från läraren kan vara på sin plats men inget krav på att redogöra för vilka moment som man gått igenom finns.

Man kan använda sig av en enkel blankett med kryssalternativ.

 

För att uppfylla kravet på att det också ska finnas en utvecklingsplan i åk.1-5 kan man i de skriftliga omdömena lägga till följande:

  • För att komma vidare; kortfattad kommentar kring vad eleven betyder arbeta med för att utvecklas vidare i ämnet.
  • Skolan ska; kortfattad kommentar kring hur skolan ska tillgodose elevens behov. (Vid eventuellt särskilda stödinsatser hänvisas till åtgärdsprogram).
  • Eleven ska; kortfattad kommentar kring hur eleven själv ska ta ansvar för sin vidare utveckling.

Väljer skolan att upprätta en fristående individuell utvecklingsplan är det viktigt att just formuleringarna ovan används.

 

Om en elev inte når kunskapskraven i ett ämne ska ett åtgärdsprogram upprättas som beskriver vilka stödinsatser som ska sättas in. I det skriftliga omdömet bör man därför, om man markerat att eleven ej når kunskapskraven, skriva ”se åtgärdsprogram”.

Utvecklingssamtalet

Skolan ska erbjuda ett utvecklingssamtal per termin. Samtalet ska fokusera på hur elevens resultat ser ut i förhållande till kunskapskraven och hur man, såväl skola, som elev och hem, kan arbeta för att komma vidare. Här ska också elevens sociala utveckling, förmåga till samarbete och liknande belysas.

Alla undervisande lärare ska lämna in information till den lärare som håller i utvecklingssamtalet så att så tydlig information som möjligt kan ges.

Läsårsbrevet

Det finns två vägar att gå kring hur läsårsbrevet ska utformas. Oavsett vilket alternativ en skola väljer är det av största vikt att väga sina ord på guldvåg.

De bör inte innehålla beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Undvik därför värdeladdade beskrivningar som glad, pigg, ordningsam, nyfiken, pratig slarvig, tyst, försiktig. Fokusera på vad eleven KAN!

Alternativ 1

Skolan ger skriftliga omdömen vid utvecklingssamtalet i klass 1-8. Dessa fokuserar enbart på kunskapskraven i de olika ämnena. Individuell utvecklingsplan för klass 1–5 görs separat eller ingår i omdömet.

Klass 9 får betyg vid läsårets slut.

Vid läsårets slut får alla elever ett kort läsårsbrev som fokuserar på elevens egen utveckling, något positivt som hänt under läsåret eller liknande.

Många skolor har redan nu valt att utforma det skriftliga omdömet på ett betygsliknande sätt för klass 8 för att säkerställa att eleven och vårdnadshavarna har en tydlig bild av hur elevens kunskapsutveckling ser ut. Om man valt detta sätt bör detta hanteras som för klass 9.

Alternativ 2

Det skriftliga omdömet, och läsårsbrevet utgör ett samlat dokument och delas ut vid läsårets slut. Individuell utvecklingsplan för klass 1–5 görs separat eller ingår i omdömet.

Det innebär att det dels tydligt ska framgå om eleven når kunskapskraven eller ej och att den undervisande läraren också kan skriva en kommentar kring hur eleven arbetet, fungerat socialt och liknande.

Observera att det är eleven man ska fokusera på, inte vad undervisningen innehållit då detta redan är reglerat i Lgr11.

Klass 9 får betyg samt ett kort läsårsbrev kring den egna utvecklingen, eventuellt väljer man att ge klass 8 ett mer betygsliknande dokument samt läsårsbrev.

 

Exempel på skriftligt omdöme

 

 

Ämne Når ej Når Når över Kommentar.
Svenska X Lisa behöver arbeta med sin handstil
Matematik X
Historia X Se åtgärdsprogram upprättat 2014-05-12
Idrott & Hälsa X Hög frånvaro

 

Exempel på IUP, framåtsyftande planering

 

 

Var är vi nu? Vart ska vi?
Det går bra för Lisa i de flesta ämnen, det är historia och gymnastik som är svårt.Lisa har många kamrater och trivs i skolan. Ibland är Lisa mycket trött efter skolan.

Lisas kunskapsutveckling är positiv och hon går hela tiden framåt.

Lisa har som mål att våga vara med mer på gymnastiken även när det är bollspel. Lisa vill också förbättra sina kunskaper i historia. Hon vill fortsätta att satsa på matematiken.
Skolan ska: Eleven ska:
Ett åtgärdsprogram är upprättat i historia inför nästa läsår för att ge Lisa den hjälp hon behöver. På gymnastiken ska läraren se till att Lisa får extra hjälp och är förberedd på lektionens innehåll. Skolan ska fortsätta att stimulera Lisa till utmaningar i matematik. Lisa ska be om hjälp när det är svårt. I stället för att smita undan på gymnastiken ska hon prata med läraren när hon blir rädd. Hemma ska man försöka leka med bollar på olika sätt för att komma över rädslan.Man ska också undersöka Lisas syn för att kontrollera om tröttheten kan bero på det.
Underskrifter, elev, lärare, vårdnadshavare.

 

Exempel på Skriftligt omdöme med IUP

 

Ämne Når ej Når Når över Kommentar.
Svenska X För att komma vidare behöver Lisa. arbeta med sin handstil: Skolan ska ta fram en särskild övningsbok. Lisa ska skriva två sidor per vecka.
Matematik X För att komma vidare ska Lisa göra extra kluriga uppgifter från boken ”Kul med matte”. Skolan ska ta fram material som Lisa kan arbeta med när hon är färdig med ordinarie uppgifter. Lisa ska tänka på att inte ha för bråttom.
Historia X För att komma vidare behöver Lisa hjälp med att sortera vad som är viktigt, se åtgärdsprogram upprättat 2014-05-12. Skolan ska se till att åtgärderna följs upp. Lisa ska komma ihåg att be om hjälp när det blir för svårt.
Idrott och hälsa X För att komma vidare behöver Lisa delta i större utsträckning. Skolan ska se till att läraren ger Lisa extra hjälp och stöd samt förbereda Lisa på lektionens innehåll. Lisa ska be om hjälp och försöka delta i fler moment.

 

Exempel på Läsårsbrev med skriftliga omdömen och IUP

 

Ämne Når ej Når Når över Kommentar.
Svenska X För att komma vidare behöver Lisa. nästa läsår arbeta med sin handstil: Skolan ska ta fram en särskild övningsbok. Lisa ska skriva två sidor per vecka. Det har varit roligt att se hur Lisa utvecklats i sitt uppsatsskrivande, fantasin flödar! Hon är oftast aktiv och intresserad på lektionerna och hennes periodhäften visar att hon lyssnat.
Matematik X För att komma vidare ska Lisa göra extra kluriga uppgifter från boken ”Kul med matte” nästa läsår. Skolan ska ta fram material som Lisa kan arbeta med när hon är färdig med ordinarie uppgifter. Lisa ska tänka på att inte ha för bråttom.Matematik är verkligen Lisas ämne och det är en fröjd att se hur hon också hjälper sina kamrater att komma vidare. Under perioderna har Lisa sammanställt fina häften.
Historia X För att komma vidare behöver Lisa hjälp med att sortera vad som är viktigt, se åtgärdsprogram upprättat 2014-05-12. Skolan ska se till att åtgärderna följs upp. Lisa ska be om hjälp när det blir för svårt. Lisa har oftast arbetat bra på lektionerna och ansträngt sig för att förstå sammanhangen. Hon har visat god vilja och i grupparbetet visade hon prov på fin samarbetsförmåga.
Idrott och hälsa X För att komma vidare behöver Lisa delta i större utsträckning. Skolan ska se till att läraren ger Lisa extra hjälp och stöd samt förbereda Lisa på lektionens innehåll. Lisa ska be om hjälp och försöka delta i fler moment.Att dansa och orientera gick mycket bra för Lisa. Här visade hon prov på intresse och engagemang!

 

 

Exempel på Läsårsbrev

 

Kära Lisa!

Jag ser en stark vilja och drivkraft hos dig som har resulterat i utveckling av dina förmågor i skolan under året. Mycket roligt att se!

Jag ser en positiv energi och glädje som lätt smittar av sig till dina kamrater, men också till oss vuxna.

Det är roligt att höra dina åsikter i olika ämnen, allt från kompostering till musik, och det är alltid intressant att ta del av dina tankar. Jag ser att du leker med kamraterna och kommer med spännande förslag på lösningar av problem.

Nu önskar jag dig ett långt och härligt sommarlov och ser fram emot nya samtal under det kommande året!

Din lärare

 

 

 

 

Exempel Kunskapsbedömning klass 8

 

Kunskapsbedömning klass 8

för eleven

 

_________________________________

 

 

Detta är en översättning av de skriftliga omdömena till bokstavsbetyg.

Ämne Nulägesbedömning
Bild B
Biologi B
Engelska C
Fysik E
Geografi A
Historia D
Etc….

Observera att de olika kurserna ej är avslutade förrän i klass 9 och betygsbokstaven därmed kan komma att ändras.

 

A Mycket goda kunskaper, väl utvecklade resonemang
B
C Goda kunskaper, relativt väl utvecklade resonemang
D
E Grundläggande kunskaper, enkla resonemang
F Eleven når ej kunskapskraven i ämnet