Målbeskrivning

WALDORFPEDAGOGISKA FRITIDSHEM
ÅLDERN SJU TILL OCH MED TIO ÅR

Målsättning (allmän)

Fritidshemmets uppgift  är att:

  • stärka barnens självförtroende som individer och grupp
  • uppmuntra barnen till samarbete i lek och aktiviteter
  • lära barnen  känna empati och respekt för andra och att hantera konflikter
  • låta barnen ta del av och känna respekt för natur, kultur, samhälle och miljö
  • genom dagliga rutiner och kontinuitet i verksamheten skapa trygghet
  • ge barnen utrymme för utandning och fri tid

FRI LEK

Verksamheten bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfälle att utveckla fantasi och kreativitet samt att bearbeta sina upplevelser.

En viktig del är den sociala träningen, att pröva sig själv gentemot andra samt konfliktlösning.

Material bör finnas som inbjuder till närhet. Det bör finnas möjlighet för varje barn att ibland vara för sig själv.

ARRANGERAD LEK

Som ett komplement till den fria leken kan arrangemang av olika slag genomföras i syfte att stärka gruppsammanhållningen eller för att träna samarbete.

MELLANMÅLET

Fritidshemmet bör sträva efter att servera näringsrik t mellanmål, kravodlat eller biodynamiskt. Utifrån barnens egen förmåga kan barnen få ansvarsuppgifter vid förberedandet eller vid servering av mellanmålet.

INSKOLNING

Barnen bör få tillfälle att bekanta sig med varandra, skolan och fritidsmiljön. Detta bör ske i samarbete med förskola, skola och fritidshem.

SAMARBETE FRITIDSHEM/SKOLA

En viktig del är att samarbeta med skolan kring barnens sociala utveckling. Fritidshemmen ska  uppmärksamma  alla barn bl.a. genom  att samtala kring varje barn (ett verktyg kan vara att göra sociogram). Fritidspedagogerna skall delta eller vara delaktiga i gemensamma konferenser med klassläraren, stödkollegiet och övriga pedagoger som arbetar med berörda barn, samt med föräldrarna. De samlade intrycken ger en bredare bild av barnet.

STÖD

Många barn behöver särskilt stöd i sin sociala utveckling. Detta stödbehov är vanligen störst under raster och på fritidshemmet, det är då under fritt umgänge och lek som barnen tränar sociala förmågor. Dessa barn mår ofta dåligt och behöver mycket hjälp i sin utveckling. Stödet  i dessa fall skall inte enbart vara riktat mot individen. En förutsättning för att barn med stödbehov skall få hjälp är att hela barngruppen får stöd i relationen med honom/henne.

JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Fritidshemmen skall aktivt arbeta med jämställdhet bl.a. genom att upprätta en jämställd- och likabehandlingsplan. Man ska arbeta med att stärka alla barns självkänsla oberoende av kön. Genom främst pedagogernas attityder och handlande skall vi visa barnen vikten av likabehandling och jämställdhet. Detta kan bl.a. ske genom berättelser.

KULTURELL OCH SPRÅKLIG MÅNGFALD

Fritidshemmen bör se till att barns flerspråkighet och kulturella identitet integreras i verksamheten.

ANTIMOBBINGSARBETE

Fritidshemmen skall aktivt motverka mobbing och all slags kränkande behandling. En lokal handlingsplan mot mobbing skall finnas.

KOMPETENSKRAV OCH FRITIDSPEDAGOGENS ROLL

Waldorfpedagogiken bygger på impulser från antroposofin. Sådan kompetens krävs därför hos fritidspedagogen. Denna kompetens kan fås bl.a. genom utbildningen i Stockholm vid Waldorflärarhögskolan.

Fritidspedagogens roll gentemot barnen skall vara att erbjuda en vuxen förebild samt att vägleda barnen i deras möten med sig själva, med andra människor och med naturen. Fritidspedagogen måste vara lyhörd, lyssnande och iakttagande. Genom den vuxnes närhet skapas trygghet i barngruppen. Fritidspedagogen skall inspirera barnen till lekar och aktiviteter genom sina kunskaper, sitt sätt att vara och hjälpa barnen att få struktur och normer när det behövs. Målet är att barnen själva skall ta initiativ till lek och aktivitet.

Det är av stor vikt att nya medarbetare för en ingående och fullständig introduktion om verksamheten och vad som förväntas av medarbetaren. Det är nödvändigt för skolans och fritidshemmets utveckling att de olika enheterna har god kännedom om varandras verksamheter för att kunna arbeta mot samma mål och för att kunna ta tillvara medarbetarnas kunskaper och möjligheter.

En förutsättning är att medarbetarna på fritidshemmet får möjlighet att delta i fritidskollegiet. Arbetet bygger på lagarbete. Det är också viktigt att fritidskollegiet är delaktigt i skolans beslutsprocesser där skolan och fritidshemmet har samma huvudman. Detta bl.a. för att ta till vara resurser på bästa sätt. Detta kan ske genom att medarbetarna ges möjlighet att vara med i skolans kollegier.