Kursplan & Målbeskrivningar

Waldorfskolans kursplan bearbetades och slutfördes sommaren 2016

Waldorfskolan följer nationella läroplaner och andra styrdokument. Till detta kommer att de också följer det som i dagligt tal ofta kallas för waldorfkursplanen. Waldorfskolefederationen har tillsammans med Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd och Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem tagit fram en ny version av den waldorfpedagogiska kursplanen som ersätter den tidigare En väg till frihet (2007). Detta arbete slutfördes 2016.

Den del som rör årstematiken färdigställdes hösten 2014, och en första upplaga av ämnesdelen publicerades hösten 2015.

Inom waldorfpedagogiken använder man uttrycket den horisontala kursplanen för att beskriva ämnen och ämnesintegration i en årskurs. Eftersom det finns en medvetenhet i den horisontala kursplanen är det också ett stöd på det sätt att ämneslärare utifrån kursplanen arbetar med teman som hänger samman även om de inte rent faktiskt arbetar tillsammans på lektioner. På motsvarande sätt talar man om den vertikala kursplanen för att beskriva de enskilda ämnenas progression under skolåren.

 Waldorfskolans årstematik