Stadgar

Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd

1 Namn

Föreningens namn är Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd. Den är en sammanslutning av i huvudsak Waldorfförskolor i Sverige som har till ändamål att tillämpa den i antroposofin grundade förskolepedagogiken.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

2 Ändamål

Föreningens ändamål är att vara ett organ för samråd mellan Waldorfförskolepedagoger i syfte att stärka Waldorfförskolerörelsen samt den antroposofiska impulsen i densamma.

3 Medlemskap

a) Institutionsmedlem: Waldorfförskola, varmed förstås en förskola som har varit verksam under tre år, med minst en fullt utbildad Waldorfförskolepedagog, som är ansvarig för den pedagogiska utformningen av verksamheten.
Förskolan skall i sina stadgar uttrycka målsättningen att verka för att dess anställda skall genomgå en Waldorfförskolepedagogisk utbildning för att värna om kvaliteten i det pedagogiska arbetet.

b) Enskild medlem: Person, som är utbildad Waldorfförskolepedagog och vill stödja impulsen, formulerat i stadgarna.

4 Samråd

Samrådets uppgift är att ordna fortbildning för sina medlemmar.

Medlemsmöte hålles på kallelse av styrelsen minst två gånger om året eller när minst en tredjedel av medlemmarna kallar till medlemsmöte. Vid medlemsmöte får inte beslutas i frågor som enligt dessa stadgar skall avgöras vid årsmötet.

Kallelse till medlemsmöte skall utsändas minst två veckor före sammanträdesdatum.

5 Styrelse

Styrelsen för föreningen utses vid årsmöte. Den består av tre till fem ledamöter jämte två suppleanter och utses för en tid av två år, dock skall två av den första styrelsens ledamöter och en suppleant utses för endast ett år. Styrelsen konstituerar sig själv.

Kassaförvaltare skall utses.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två av de övriga ledamöterna kallar till sammanträde.

Kallelse skall utsändas minst en vecka före sammanträdesdatum.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Suppleant anses därvid som ledamot.

6 Styrelsens uppgift

Styrelsen har, utöver vad som framgått av det föregående bl a att låta föra protokoll vid styrelsesammanträden, medlems- och årsmöten.

Utsända protokoll, skrivelser och meddelanden till medlemmarna.

Inbjuda till, sammanställa program och i övrigt organisera de kurser som samrådet beslutat.

Hålla ordnad bokföring för föreningens räkenskaper samt,

senast två månader efter räkenskapsårets utgång till revisorn eller, vid förfall för denne, till revisorssuppleanten överlämna föreningens räkenskaper samt verksamhetsberättelse för räkenskapsåret, som är kalenderår.

7 Revision

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två månader efter det att räkenskaperna och verksamhetsberättelsen lämnats till revision.

8 Årsmöte

Årsmöte hålles inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. I kallelse till årsmöte som skall utsändas senast fyra veckor före sammanträdesdatum, anges de ärenden som skall förekomma på årsmötet utöver de stadgeenliga.

9 Årsmötets dagordning

Vid årsmötet skall alltid följande ärenden förekomma

val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer med uppgift att
tillsammans med ordförande justera protokollet

uppläsning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret

val av styrelsemedlemmar samt suppleant

val av revisor och revisorsuppleant

fastställande av avgift

Omröstning sker slutet om någon medlem yrkar det. Varje medlem som är representerad vid mötet äger en röst. Röstning genom fullmakt är tillåten.

Frågor som enligt ovan skall förekomma på årsmöte får avgöras även på extra föreningsmöte.

10 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålles om styrelsen eller en tredjedel av föreningsmedlemmarna kallar till sådant möte. Kallelse skall utsändas senast fyra veckor före sammanträdesdatum.

I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på mötet. Beträffande rösträtt och omröstning gäller vad som stadgats i paragraf 9.

11 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att gälla vara fattade vid två föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum.

Denna paragraf 11 (ändring av stadgar), paragraf 2 (ändamål) samt paragraf 12 (vid föreningens upplösning) för dock inte ändras.

12 Vid föreningens upplösning

Om giltigt beslut fattas om föreningens upplösning skall dess tillgångar efter styrelsens bedömande tillfalla någon antroposofisk verksamhet i Sverige, företrädesvis inom förskolepedagogiken.