Vad kännetecknar en waldorfskola?

Waldorfskolan står under svensk skollag med några i lagen beskrivna undantag.

Waldorfskolefederationen har uppdaterat kriterierna för waldorfskolan hösten 2012

Waldorfskolan är en icke vinstgivande verksamhet med enskild huvudman som utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska tankar utifrån antroposofin och barnet och den unga människans utveckling

Skolan tillämpar en tolvårig waldorfpedagogisk läroplan som bygger på att eleverna kunskapar utifrån mognad och ålder

Skolan skall till största del ha lärare med waldorflärarbehörghet

På skolan skall det fortgå fördjupningsstudier kring de waldorfpedagogiska grundidéerna

Pedagogernas sätt att bearbeta ämnesinnehåll och förmedla kunskaper skall ske utifrån de grundläggande waldorfpedagogiska utbildingsidealen

Lärarens konstnärliga bearbetning och förmedlande av ämnesinnehållet skall genomsyra undervisningen där det levande berättandet utgör en stor och viktig del

Schemat skall utformas så att en gynnsam inlärningssituation skapas för eleverna.
Skolan skall eftersträva en struktur under skoldagen där ämnen läses i block under de första morgonlektionerna i sk periodundervisning och därefter läggs språk, hantverk och estetiska ämnen

I skolan skall undervisning ske i ämnena eurytmi, formteckning, och konsthantverk.
Metoden ”Från bild till bokstav ”används vid läsinlärning

Läsårsbrev skall ges i årskurserna 6-8 och beskriva elevens skolarbete under året och elevens kunskapande i förhållande till kunskapskraven.

Betyg skall ges i årskurs 9-12 eller efter avslutad kurs

Varje skola skall ha ett kollegium som ska ha en bärande roll vid utformningen av verksamheten.