Waldorfbehörighet

Behörighet i waldorfskolan

Här nedan beskrivs vad som gäller för behörighet för lärare i waldorfskolor.

Informationen är fördelad under följande rubriker: Årskurs 1-9, Gymnasiet, Waldorflärarlegitimation samt Anställning.

Årskurs 1-9

Behörig att arbeta i waldorfskolans årkurs 1-8  är lärare som genomgått waldorfpedagogisk klasslärarutbildning (se skrivning i Skollagen). Lärare med statlig examen är behörig för de årskurser och ämnen som examen avser.

För ämneslärare i årskurs 1-9 gäller att man ska ha ämnesbehörighet samt pedagogisk utbildning.

Behöriga att sätta betyg i grundskolans årskurs 9 är tillsvidareanställd lärare med waldorflärarlegitimation samt för ämneslärare med statlig lärarlegitimation 7-9 samt gymnasiet. Saknas full ämnesbehörighet, är det rektors bedömning av lärarens ämneskunskaper, som ligger till grund för lärarens kompetens att undervisa och hur betygssättningen ska göras i ett ämne.

Gymnasiet

För gymnasiet gäller att ämneslärare ska ha relevant ämnesbehörighet för sitt stadium, oberoende av om läraren har statlig eller waldorflärarlegitimation.

 

Waldorflärarlegitimation

Waldorflärarlegitimation ges till lärare med utbildning för årskurserna 1-8 (klasslärarutbildningen), samt för ämneslärare med relevant ämnesbehörighet för resp stadium i  grundskolan och gymnasiet och som genomgått en kompletterande waldorfpedagogisk utbildning.  Det finns också viss möjlighet för den med en lärarexamen att få en utökad ämnesbehörighet om hen har undervisat i ett ämne i tillräckligt många år. Vi följer här samma riktlinjer som Skolverket för den statliga lärarlegitimationen.

Lärare som genomgått en waldorfpedagogisk klasslärarutbildning är ämnesbehörig för årskurs 1-8 i alla klasslärarämnen förutom matematik och kemi ( behörighet ges där till årskurs 6). *

För mer information om waldorflärarlegitimation hänvisas till WLH:s hemsida.

 

Om anställning

Företräde av lärare med waldorlärarutbildning ,ska vid anställning eftersträvas.

Saknas lärarbehörighet (waldorf eller statlig) kan lärare endast anställas på visstidsanställning. För tillsvidareanställning av lärare med statlig lärarlegitimation, ska en utbildningsplan för hur waldorfbehörighet kan uppnås göras.

 

*Särskilda utbildningskrav, med fokus på arbetsmiljö och säkerhet, ska ställas på lärare som undervisar i ämnena kemi, idrott och hantverk oberoende av stadium.

 

Aktuella bestämmelser

  • 1 kap. 1 §, 2 kap. 13, 16-20 §§, 3 kap. 16 § och 24 kap. 1 § skollagen (2010:800).
  • 33 § (2010:801) om införande av skollagen.
  • 8 kap. 1 c § gymnasieförordningen (2010:2039).
  • 6 kap. 5 § skolförordningen (2011:185).
  • 4 kap. 4 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildningen.
  • 1 kap. 3-4 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.