Om Waldorfskolefederationen

Waldorfskolefederationen (WSF) är ett samarbetsorgan för Sveriges waldorfskolor som skall främja skolorna i deras utveckling som fria, självstyrande kulturinstitutioner med undervisning enligt Rudolf Steiners pedagogiska intentioner.

WSF bistår medlemsskolorna i arbetet med att bedriva och utveckla waldorfpedagogiken och verka för att varje elev ska lära känna sig själv och omvärlden, finna sin unika egenart och kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

WSF organiserar federationskonferenser och nätverksträffar för waldorfskolornas huvudmän, skolchefer, rektorer, lärare och elevhälsan. WSF samverkar med Waldorflärarhögskolan (WLH) i skolpolitiska frågor genom att t ex utarbeta remissyttranden. Vid behov kan WSF lotsa enskilda skolor i specifika frågor. I de fall som WSF kontaktas angående klagomål gentemot enskilda skolor, så informerar WSF den berörda skolans rektor eller huvudman om det aktuella klagomålet.

WSF samverkar även med Norense, The Nordic Research Network for Steiner Education och med Internationellt forum för Waldorfskolorna. 

Waldorfskolorna i Sverige, WSF:s medlemsskolor, drivs av enskilda skolhuvudmän; föreningar eller stiftelser utan vinstsyfte.