Stadgar

1 § NAMN OCH SÄTE
Waldorfskolefederationen (nedan kallad federationen) är en ideell förening med säte i Stockholm.

2 § ÄNDAMÅL
Federationens ändamål är att vara ett samarbetsorgan för kollegier som företräder stiftelser och föreningar som driver waldorfskola i Sverige. Federationen skall främja waldorfskolor i deras utveckling som fria, självstyrande kulturinstitutioner med undervisningen enligt Rudolf Steiners intentioner.

3 § ANSVAR
Federationen kan främja waldorfskolornas utveckling i Sverige genom att stå till förfogande med hjälp och råd till nya waldorfskoleinitiativ, skapa ett organ för utveckling av waldorfpedagogiken genom utbyte av information, idéer och resurser, samt agera gemensamt i viktiga skolpolitiska och pedagogiska frågor.

4 § VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP
Ordinarie medlem med stämmorätt kan den skola vara, som:

a/ arbetar efter Rudolf Steiners riktlinjer för waldorfpedagogik
b/ är fristående med enskild huvudman
c/ ger lärarkollegiet stort utrymme vid anställning av nya medarbetare
d/ kontinuerligt deltar i federationskonferenserna
e/ förbinder sig att erlägga på årsmötet fastställd årsavgift, baserad på respektive skolas elevantal
Årsmötet beslutar om medlemskap. Medlem som motarbetar federationens syften kan av federationskonferensen uteslutas. Beslut om uteslutning måste tas med 2/3 majoritet av två på varandra följande konferenser.

5 § MEDLEMSKAP
Waldorfskola som vill bli medlem i federationen kan genom kontakt med AU (arbetsutskottet) eller medlemsskola, och med konferensens godkännande, närvara vid federationsmöten under ett år och därmed erhålla yttrande- dock ej stämmorätt. Medlem som önskar utträde ur federationen skall göra framställan härom till AU senast sex månader före nästkommande årsmöte.

6 § FEDERATIONSKONFERENSEN
Federationens högsta beslutande organ är federationskonferensen (nedan kallas konferensen) till vilken medlem kallas av AU minst 4 ggr/verksamhetsår och senast 14 dagar i förväg. Då minst hälften av medlemmar så önskar kallas till extra konferens. Varje medlem åligger att kontinuerligt delta i konferensen, som omväxlande hålls vid de olika medlemsskolorna. Konferensen är beslutsför, när medlemmarna behörigen har kallats till konferens och minst hälften av medlemmarna är närvarande åtminstone i form av fullmakter. Enighet i beslut eftersträvas. Kan enighet ej uppnås, ajourneras frågan, eller fattas beslut av mötet med 2/3 majoritet. En medlem= en röst. Vid behandling av på dagordningen anmäld fråga kan medlem låta sig representeras via skriftlig fullmakt. Medlem kan med skriftlig motivering reservera sig mot beslut. Reservation med motivering skall vara AU till handa inom en vecka efter beslut samt bifogas protokollet. Beslut kan fattas endast i ärenden, som upptagits på dagordningen.

7 § REPRESENTANTER
Medlem representerar sig i federationen med två av lärarkollegiet, helst för tre år utsedda personer, av vilka minst en skall vara medlem av skolans lärarkollegium.

8 § ARBETSUTSKOTTET (AU)
a/ utgör federationens styrelse, och dess ledamöter väljs av årsmötet för tre år i sänder så, att högst 1/3 av ledamöterna kan ersättas varje år.
b/ består av 5-7 ordinarie ledamöter, suppleanter för dessa kan väljas
c/ är federationens verkställande organ och ansvarar för löpande arbete mellan konferenserna
d/ konstituerar sig självt och beslutar om teckningsrätt samt ansvarar för att arbetet sköts enligt gällande rätt
e/ kan delegera uppgifter samt redovisar sitt arbete vid nästkommande konferens
f/ skall protokollföra konferenser och egna möten
g/ kalla till årsmöte

9 § ÅRSMÖTE
Under vårterminen, senast under mars månads utgång, skall årsmöte hållas. Till årsmöte kallar AU samtliga medlemmar. Årsmötets dagordning skall innehålla:
a/ val av mötesfunktionärer (ordförande, två justeringsmän samt rösträknare)
b/ kallelsens godkännande
c/ dagordningens fastställande
d/ AU:s verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkningens fastställande
e/ fastställande av disposition av ev under- och överskott i federationens verksamhet
f/ revisorernas berättelse
g/ AU:s ansvarsfrihet
h/ val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år
i/ val av AU.ledamöter enligt 8 § första stycket
j/ nya federationsmedlemmar
k/ medlemsavgift för det kommande året
l/ övriga föranmälda frågor

10 § RÄKENSKAPER
Räkenskapsår är kalenderår. Föreningens räkenskaper tillställes revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna skall avlämna sin berättelse senast en vecka före årsmötet.

11 § FEDERATIONENS UPPLÖSNING
Beslut om federationens upplösning måste tas med 2/3 majoritet av två på varandra följande konferenser, varav en är årsmöte. Vid federationens upplösning skall eventuella tillgångar överföras till med denna förenings ändamål besläktad verksamhet, som konferensen beslutar.

12 § ÄNDRING AV STADGAR
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande konferenser. Förslag till ändringar skall vara medlem till handa minst 14 dagar innan konferens på vilken beslut om ändring avses ske. Denna paragraf samt §§ 2 och 11 kan ej ändras.

Stadgarna har ändrats 970426 (3,5 och 6 §§), 000325 (5 §), 020124 (6 §).och 110318 (4 §)